Packstation

Utveckling av packstation för orderhantering

Sammanfattning

Projektet kretsar kring utvecklingen av en flexibel och effektiv lösning för orderhantering på lager. I slutändan landar projektet i att utveckla moduler till ett idag befintligt packbord.

Packbord används i majoriteten av alla lager vilket innebär att de krav som ställs på borden kan skilja sig markant beroende på vilka varor som packas på borden. Bordet som utgör basen för modulbyggandet är utvecklat av uppdragsgivaren Aj Produkter. Dagens bord är delvis modulbaserat men under projektets gång kunde det påvisas att ytterligare moduler kunde komplettera bordet för att göra det mer attraktivt för den växande e-handelsmarknaden. Uppdragsgivaren är Aj Produkter är en producent och leverantör av lager-, kontor- och verkstads-inredning.

Anledningen till det valda ämnet är en ökande internethandel, varpå Aj Produkter såg utrymme för en utveckling av deras sortiment inom lager, specifikt orderhantering. Den ursprungliga avgränsningen involverade hela orderhanteringen, från plockning av varor från varuhyllan till paketering och leveransförberedelse. Fokus på packbordet och dess moduler är ett resultat av det material som senare i processen presenterades för uppdragsgivaren. Arbetet utfördes i flera faser, där den första fasen hade som mål att samla information om lagerprocessen och hur orderhanteringen går till. Denna data analyserades och sammanställdes för att sedan ligga som grund för idégenerering och utvärdering. Efter den inledande idégenereringen sållades fyra möjliga koncept ut och presenterades för Aj Produkter. Efter presentation så valdes ett koncept ut för vidare utveckling, därmed så smalnades projektet av till att arbeta med moduler till packbordet. Efter detta val utvärderades koncepten med hjälp av bland annat användartester och ergonomiundersökningar. Denna utvecklingsfas gav sedan fyra olika koncept på tillbehör till packbordet.

Det första konceptet är en utdragbar skiva som ska ge lagerarbetaren en möjlighet att välja en annan arbetshöjd vid arbete med stora kartonger, vilket ger en förbättrad ergonomi och effektivitet. Det andra konceptet är en hyllförvaring som är anpassningsbar efter lagrens egna behov, och vars mål är att undvika att bordsytan fylls med material, ge en ökad struktur och bättre ergonomi för brukaren. Det tredje konceptet är en lösning för påsförvaring, där målet är att skapa en lättåtkomlig förvaring för påsar som ger en effektiv arbetsprocess vid påspaketering. Det sista konceptet är ett förslag på hur en mobil kartongförvaring kan utformas och hur den samverkar med bordet. Kartongvagnens fokus ligger på förbättrad ergonomi och effektivitet.


Skriv ut Skriv ut